Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach bierze udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”
Więcej informacji klikając w link – Zbiórka Elektrośmieci
Bądź EKO i przynieś zużyty sprzęt i baterie do MOKiS Pyskowice.


WAKACJE 2024 z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Pyskowicach 
Zapraszamy.


INFORMATOR KULTURALNY- czerwiec 2024r. (.PDF)

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach pod adresem www.mokis.pyskowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-26

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Może się zdażyć że:

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. W miarę możliwości redaktorzy będą poprawiać zamieszczone pliki, oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych
Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Zgodność ze standardami
Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.
Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1
Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, myszki jak i palca na małym ekranie tabletu lub smartphona.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Większość obrazków i grafik prezentacyjnych zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Responsywność
Strona www.mokis.pyskowice.pl jest stroną responsywną, umożliwiającą przeglądanie treści z każdego urządzenia (laptop, tablet, smartphone).
Wielkość czcionek oraz układ elementów zmienia się w zależności jaka jest rozdzielczość danego ekranu oraz na jakiej przeglądarce jest wyświetlana strona internetowa.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27.
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku ze schodami i bez podjazdu dla wózków znajduje się od strony południowej – z ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Drugie wejście zlokalizowane jest osiowo w stosunku do głównego wejścia od strony północnej (od strony dziedzińca i parkingu) z podjazdem dla wózków bezpośrednio na parter budynku. Na drzwiach wejściowych na wysokości 120 cm znajduje się dzwonek.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dostępu na piętra wyższe poprzez windę zlokalizowaną przy klatce schodowej w centralnym punkcie budynku. Istnieje możliwość obsłużenia osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
Nie ma możliwości obsługi osób w języku migowym.
W sekretariacie znajduje się Pętla Indukcyjna dla osób słabosłyszących o różnym poziomie ubytku słuchu, które jednak mają zdolność słyszenia i rozumienia mowy.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwe jest wejście z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ratusz w Pyskowicach

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach, Rynek 1.
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku ze schodami i bez podjazdu dla wózków znajduje się od strony północnej.
Drugie wejście zlokalizowane jest osiowo w stosunku do głównego wejścia od strony południowej bez podjazdu dla wózków, z możliwością pokonania przez wózek jednego stopnia bezpośrednio na parter budynku.
Osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dostępu na piętra wyższe za pomocą schodołazu obsługiwanego przez przeszkoloną osobę.
Na drugim piętrze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość obsłużenia osób z niepełnosprawnością ruchową na parterze budynku.
Nie ma możliwości obsługi osób w języku migowym.
W sekretariacie znajduje się Pętla Indukcyjna dla osób słabosłyszących o różnym poziomie ubytku słuchu, które jednak mają zdolność słyszenia i rozumienia mowy.
Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwe jest wejście z psem asystującym.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Huberta Wagnera

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1a
Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt dysponuje jednym wejściem głównym od ul. Nowej. Wejście to jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto istnieje wejście boczne od strony Szkoły Podstawowej nr 3 (wyjście na tzw. dziedziniec), które nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie są dodatkowo trzy wyjścia ewakuacyjne, z których jedno od strony Szkoły Podstawowej nr 3 posiada podjazd dla niepełnosprawnych.
Hala Widowiskowo-Sportowa dysponuje jedną szatnią dla osób niepełnosprawnych wraz z węzłem sanitarnym i osobną ubikacją. W obiekcie istnieje swobodny dostęp do boiska głównego, siłowni, salki fitness (nie ma przeszkód np. progów, uskoków itp.). Na piętrze znajduje się widownia oraz ubikacje męskie i damskie, które nie są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Brak jest windy lub wyciągów.

Stadion Sportowy

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 79.

Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt dysponuje jednym wejściem głównym od ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Wejście to jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dwoma bocznymi wyjściami (furtki) od ul. Pod Stadionem, z których nie mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Budynek socjalny nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stacja Kultury Pyskowice

Obiekt zlokalizowany jest w Pyskowicach przy ul. Wolności 16.

Obiekt pełni funkcję budynku użyteczności publicznej i jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście główne do budynku z podjazdem dla wózków znajduje się od strony północno-wschodniej – przy ul. Wolności. Drugie wejście, z poziomu terenu, zlokalizowane jest od strony peronu przez poczekalnię. Na parterze, a także na pierwszym piętrze i w podziemiu znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostępu na wszystkie piętra poprzez windę zlokalizowaną przy klatce schodowej w centralnym punkcie budynku. Nie ma możliwości obsługi osób w języku migowym. Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwe jest wejście z psem asystującym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Antosik, e-mail: mokis@mokis.pyskowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48322332534. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje dodatkowe / linki

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (.PDF)