Przejdź do serwisu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

 „TARGOWISKO UMIEJĘTNOŚCI”

 

Każdy z nas ma swoje umiejętności, talenty. Wielu z nas ma hobby, pasję! W projekcie Targowisko Umiejętności będziemy się tym dzielić i wymieniać. Zaplanowaliśmy warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncert, spektakl i warsztaty. Zapraszajcie znajomych i udostępniajcie info innym. Jeśli chcecie być częścią projektu zapraszamy do kontaktu z MOKiS. Wstęp na wszelkie wydarzenia jest bezpłatne.

Projekt Targowisko Umiejętności dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 


"PYSKOWICKIE LEGENDY I HISTORIE KU POKRZEPIENIU SERC"

 

Złożony przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach projekt "Pyskowickie legendy i historie ku pokrzepieniu serc" do ministerialnego programu Kultura w sieci otrzymał dofinansowanie w kwocie 30.000 złotych. Projekt zakłada m.in.: przygotowanie dwóch spektakli online i kilku historii, legend, tekstów historycznych związanych z Pyskowicami i najbliższą okolicą. W ramach projektu podejmiemy współpracę z Teatrem Gry i Ludzie z Katowic, Lufcikiem na Korbkę i Teatrem Korez. Pierwsze materiały pojawią się już na początku lipca.
Kultura w sieci


 

"SKARBY TEATRU Z WALIZKI - EDUKACJA I ANIMACJE Z ZAKRESU TEATRU CIENI"

 

Złożony przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach projekt "Skarby teatru z walizki - edukacja i animacje z zakresu teatru cieni" do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach naboru z programu Edukacja kulturalna 2020 otrzymał dofinansowanie w kwocie 30.000 złotych. Projekt zakłada m.in.: ciekawe warsztaty teatralne dla dzieci, seniorów i instruktorów teatralnych z zakresu teatru cieni i pokazy spektakli teatralnych z wykorzystaniem w/w techniki. Inspiracją do napisania projektu była przekazana Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Pyskowicach stara walizka teatralna z teatrzykiem cieni odnaleziona w piwnicy jednego z pyskowickich przedszkoli.
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z MKiDZ.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19  listopada 2009 r. o grach hazardowych”Logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

"OKNA OTWARTE NA POLSKĘ"

 

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach realizuje projekt "Okna otwarte na Polskę". W ramach zadania odbywają się wyjazdy do Teatru Rozrywki, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, a także warsztaty teatralne, wokalne, choreograficzne, których celem będzie przygotowanie rekonstrukcji historycznej losów śląskich rodzin z okresu Powstań Śląskich.

Partnerami projektu są: Teatr Rozrywki i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

Kwota przyznanego dofinansowania: 17.500 zł
Wartość projektu: 20.000 zł

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Niepodległa - logo

Zobacz zdjęcia:

 


 

"AKTYWNE PYSKOWICE"

Miasto Pyskowice realizuje inwestycję pn.: „Aktywne Pyskowice”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach działania Programu Aktywności Lokalnej dla Pyskowic.

Dzięki realizacji projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

  • nie mniej niż 25 osób zostanie objętych wsparciem
  • nie mniej niż 10 osób po zakończeniu programu znajdzie pracę, zdobędzie kwalifikacje, weźmie udział w szkoleniach lub kształceniu
  • zostanie zorganizowany Program Aktywności lokalnej zakładający realizację inicjatyw lokalnych, organizacje pikników sąsiedzkich, spotkań edukacyjnych itp.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja

Wartość projektu wynosi 343 375,00 złotych z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich 291 868,75 złotych

 


 

"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W PYSKOWICACH"
Fundusze Europejskie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu realizuje inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.
Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pyskowice. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy:

  • Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy Pyskowice;
  • Poprawa warunków użytkowania obiektu.

Korzyści z przeprowadzenia prac odniosą przede wszystkim MOKiS oraz Gmina Pyskowice, a także społeczność lokalna gminy. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej, a realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

  • Wartość projektu: 1 379 513,37 złotych
  • Wartość dofinansowania UE: 844 031,05 złotych

Fotorelacja z realizacji projektu pn." Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach"

Logo wykonawcy: 2xm 2xm