Przejdź do serwisu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu jest instytucją spełniającą ważną rolę oświatowo-wychowawczą w środowisku dzieci i młodzieży Pyskowic:

 • tworzy sekcje zainteresowań, zespoły zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska,
 • dba , aby sekcje miały różnorodny charakter i zaspakajały wszelkie zainteresowania wychowanków,
 • proponuje plany pracy, które odzwierciedlają potrzeby wychowanków, potrzeby środowiska lokalnego oraz ogólne trendy ,
 • organizuje imprezy (w tym masowe), przeglądy, konkursy, festiwale, turnieje, wystawy itp. utrzymując je niezmiennie na wysokim poziomie organizacyjnym. Obejmują one swoim zasięgiem coraz szerszy krąg uczestników: zainteresowane dzieci, młodzież i dorosłych. Udział w nich jest jak najbardziej spontaniczny, jak najmniej sformalizowany,
 • przygotowuje różne, bardzo atrakcyjne formy letniego i zimowego wypoczynku, które dają możliwość pozytywnego, wychowawczego oddziaływania na wychowanków.

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu obejmuje swoim działaniem szeroki krąg pyskowickich dzieci, młodzieży, dorosłych, a także mieszkańców miejscowości ościennych. Dzieci przychodzą do nas licznie, bo:

 • zaspakajamy ich zainteresowania ciekawą, szeroką ofertą programową,
 • zapewniamy miłą, przyjacielską atmosferę oraz dobry, partnerski kontakt z instruktorami,
 • dostarczamy pomocy, materiałów, z których można korzystać podczas pracy w sekcjach,
 • stosujemy ciekawe, stale zmieniane, unowocześniane metody i formy pracy,
 • dajemy możliwość pokazywania swoich osiągnięć na szerokim forum (konkursy, przeglądy, imprezy, koncerty, festiwale, przedstawienia dla rodziców, kolegów, innych dzieci)
 • umożliwiamy udział w festiwalach i przeglądach na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Jesteśmy aktualnie jedną z niewielu placówek wychowania pozaszkolnego w centrum Pyskowic. Nasza działalność skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i potrzebach.

Główne cele naszej placówki:

 1. dbanie o wszechstronny rozwój naszych podopiecznych,
 2. rozwijanie w wychowankach dociekliwości poznawczej, kreatywności, świadomości użyteczności zdobytych wiadomości i umiejętności,
 3. pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień, zainteresowań, umiejętności,
 4. organizowanie ciekawych, jak najbardziej różnorodnych i pożytecznych form spędzania czasu wolnego od nauki,
 5. zwracanie uwagi podopiecznych na ważne wartości w życiu człowieka: koleżeństwo, uczciwość, wrażliwość, szacunek dla innych, tolerancja, patriotyzm itp.

Naszym podopiecznym oferujemy:

 1. możliwości pogłębiania i poszerzania zainteresowań wykraczających poza programy szkolne,
 2. pomoc w rozwijaniu zamiłowań i uzdolnień w różnych dziedzinach kultury,
 3. możliwość podnoszenia sprawności fizycznej (aerobik dla dorosłych, cardio aerobik) rozwijanie i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku,
 4. szansę twórczego rozwoju uzdolnień i talentów artystycznych w różnych domenach (muzyka, plastyka, taniec, teatr, śpiew, gra na instrumentach),
 5. okazję do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym naszego miasta, regionu, kraju.

Nasze atuty to:

 1. różnorodność i duża liczba sekcji zainteresowań,
 2. łatwy dostęp do udziału w naszych zajęciach,
 3. ciekawe i dostosowane do potrzeb i wymagań naszych wychowanków programy i plany pracy sekcji,
 4. interesujące formy pracy z dziećmi i młodzieżą,
 5. dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, życzliwie nastawiona i otwarta na potrzeby edukacyjne i wychowawcze,
 6. miła, serdeczna atmosfera podczas zajęć stałych i okazjonalnych.

Jesteśmy placówką, która umożliwia zdobywanie:

 • wiedzy z różnych dziedzin kultury,
 • umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji,
 • umiejętności wiązania teorii z praktyką,
 • umiejętności samodzielnego rozwijania zainteresowań,
 • umiejętności poszukiwania i poszerzania swoich zainteresowań.

Jesteśmy także organizatorami:

 • konkursów, przeglądów, festiwali, turniejów, wystaw, przedstawień, koncertów, odczytów, spotkań z ciekawymi ludźmi i innych wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli z całego naszego miasta. Wiele z nich stało się już tradycją, forum kulturalno-oświatowym, miejscem, gdzie można się zaprezentować, wymienić poglądy, doświadczenia. Skupiamy wokół siebie lokalnych (i nie tylko) twórców, artystów, rzeźbiarzy, malarzy, miłośników historii. Imprezy te doceniane są zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców. Staramy się utrzymywać systematyczny kontakt z innymi samorządowymi instytucjami oświatowymi na terenie miasta, dzięki temu jesteśmy zorientowani w tym, co aktualnie dzieje się wokół nas. Nasi wychowankowie aktywnie uczestniczą w inicjatywach innych placówek.
 • Jesteśmy otwarci na wszelkie „nowości” w życiu kulturalnym, funkcjonowaniu naszego miasta, regionu i kraju.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach rozpoczął realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Logo wykonawcy: 2xm 2xm