Przejdź do serwisu
Logo - Fundusze Europejskie Logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Loga "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach jako miejsca integracji społeczno – kulturalnej”
mająca na celu zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach obejmująca budowę miejsc parkingowych, stworzenie miejsca pod organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz utworzenie muzycznego skweru współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020."Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach"

fundusze europejskie

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu realizuje inwestycję pn.: „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne dla budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.
Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pyskowice. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów bezpośrednich, które są odpowiedzią na zdefiniowane problemy:

  • Ograniczenie strat energii podczas ogrzewania budynku oraz obniżenie kosztów ogrzewania i oświetlenia;
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa czystości powietrza na terenie gminy Pyskowice;
  • Poprawa warunków użytkowania obiektu.

Korzyści z przeprowadzenia prac odniosą przede wszystkim MOKiS oraz Gmina Pyskowice, a także społeczność lokalna gminy.
Realizacja projektu przyczyni się znacząco do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej, a realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

  • Wartość projektu: 1 379 513,37 złotych
  • Wartość dofinansowania UE: 844 031,05 złotych

Fotorelacja z realizacji projektu pn." Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach"

 


 

"Aktywne Pyskowice"

Miasto Pyskowice realizuje inwestycję pn.: „Aktywne Pyskowice”.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społecznego 25 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych 10 osób osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach działania Programu Aktywności Lokalnej dla Pyskowic.

Dzięki realizacji projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

  • nie mniej niż 25 osób zostanie objętych wsparciem
  • nie mniej niż 10 osób po zakończeniu programu znajdzie pracę, zdobędzie kwalifikacje, weźmie udział w szkoleniach lub kształceniu
  • zostanie zorganizowany Program Aktywności lokalnej zakładający realizację inicjatyw lokalnych, organizacje pikników sąsiedzkich, spotkań edukacyjnych itp.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie  9.1.  Aktywna integracja

Wartość projektu wynosi 343 375,00 złotych z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich 291 868,75 złotych

Logo wykonawcy: 2xm 2xm